Analiza Egzystencjalna jest to podejście psychoterapeutyczne, w którym wydarzenia życiowe widziane są jako pytania, które są zadawane człowiekowi. Od niego zależy, jak na te pytania odpowie, co zrobi w danej sytuacji. Podkreśla to rolę wolności wyboru i odpowiedzialności w życiu. W pracy terapeutycznej nacisk kładzie się na rozwój umiejętności dokonywania takich wyborów, podejmowania takich działań, pod którymi można się podpisać. Ważne jest dochodzenie do siebie jako osoby (swojego prawdziwego ja), dlatego ważne jest pojęcie wyrażanej całą swoją osobą zgody na podejmowane działania.

Kolejnym ważnym elementem AE jest patrzenie na człowieka w wielowymiarowej perspektywie. Obok wymiaru fizycznego wyznaczanego przez bieguny choroba-zdrowie widzimy wymiar psychiczny (popęd-zaspokojenie) i duchowy. Wymiar duchowy w klasycznych nurtach psychologicznych jest często pomijany, w AE pełni funkcję zasadniczą. Wyznaczony przez bieguny egzystencjalnej pustki i egzystencjalnego spełnienia wiąże się z tym, co twórca AE, Viktor Emil Frankl nazwał Wolą sensu.

Franklowska Wola Sensu stawiana była w pewnej opozycji do Freudowskiej Zasady Przyjemności i opisanej przez Nietzschego i rozwijanej przez Adlera Woli Mocy. U Freuda głównym motorem działań człowieka było zaspokajanie popędów i dążenie do przyjemności. U Adlera było to poszukiwanie przewagi nad innymi ludźmi. Koncepcja Frankla, zwana Trzecią Wiedeńską Szkołą Psychoterapii, zakłada, że głównym dążeniem człowieka jest wola sensu, a więc odnajdywanie znaczenia życia i działań jednostki. Według filozofii Frankla kluczowym pytaniem, na które ludzie starają się sobie odpowiedzieć jest po co?, aby umiejscowić swoje życie w szerszym porządku.

Koncepcja Frankla jest rozwijana przez jego uczniów. W koncepcji Alfrieda Laengle człowiek doświadcza czterech fundamentalnych motywacji. Motywacje te mogą być opisane przez pytania, jakie zadaje sobie człowiek. Pierwsza motywacja wiąże się z przetrwaniem i możnością bycia w świecie czy mogę być? Czy warunki, w których żyję wspierają mnie w życiu, czy w tych warunkach mogę być i stawać się sobą? Druga dotyczy relacji i bliskości z innymi ludźmi i ze światem czy lubię być? Czy życie, którego doświadczam jest wartościowe, jest dla mnie dobre, czy mogę powiedzieć życiu tak? Trzecia motywacja dotyczy indywidualności i tożsamości czy to, co robię i to, jak traktują mnie inni jest dobre, słuszne, adekwatne do tego, kim naprawdę jestem? Wreszcie czwarta motywacja, która zadaje pytanie o sens życia i sens naszych działań. Jak nasze życie odnosi się do świata, czy jesteśmy w nie zaangażowani, jaki jest nasz wpływ na innych i na świat?

W Analizie Egzystencjalnej praca terapeutyczna polega na fenomenologicznym podejściu do człowieka. Terapeuta dąży do zrozumienia człowieka tak, jak on sam siebie rozumie i doświadcza. Na tej kanwie możliwa jest praca nad postrzeganiem świata, przeżywanymi emocjami, przyjmowanymi postawami, sposobami działania i wreszcie odnajdywaniem sensu w życiu.

Dlatego w praca terapeutyczna może dotykać szerokiego spektrum trudności: przeżywania lęku, straty, smutku i żalu. Trudnościom z odczuwaniem i wyrażaniem swoich emocji, autentycznym wyrażaniem swojej osoby, spontanicznością, podejmowaniem decyzji. Kłopotami w związkach, przeżywaniu rozstania. Metodą Analizy Egzystencjalnej można pracować ze wszystkimi trudnościami, jakie przeżywa człowiek.